Strategie

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych, opisujący wieloletnią perspektywę rozwojową Gminy.
Dokument, bazując na przeprowadzonej analizie SWOT, badaniach ankietowych, analizie dostępnych danych oraz w powiązaniu z innymi opracowaniami o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, określa wizję, misję, cele rozwoju, wzrost wewnętrzny i zewnętrzny, rozwój przestrzenny, konkurencyjność.
Obowiązek posiadania przez samorządy terytorialne Strategii Rozwoju wynika z Ustawy o rozwoju regionalnym z 06 grudnia 2006 r.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 10.000 – 25.000 PLN

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2014-2020
Obowiązek opracowania gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wymogiem ustawowym. Wynika on z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy jest długofalowym dokumentem, definiującym kierunki prowadzonej polityki społecznej oraz określającym sposoby rozwiązywania występujących problemów społecznych w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
Zakres strategii wyznaczają art. 17 i 19 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi artykułami do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, której celem jest integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Ponadto Strategia odnosić się będzie bezpośrednio również do przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 7.000 – 15.000 PLN

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Turystyki to jeden z instrumentów marketingu terytorialnego tzw. marketingu miejsc. Inaczej mówiąc, jest to marketing mix w odniesieniu do stworzenia produktu turystycznego, jego promocji, dystrybucji.
Dynamiczny rozwój turystyki w ostatnich latach, stał się impulsem do dalszego rozwoju Polski.
Turystyka staje się jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki, generuje coraz więcej miejsc pracy, podnosi jakość życia lokalnych wspólnot oraz zwiększa konkurencyjność poszczególnych regionów.
Ponadto turystyka staje się mecenasem, odkrywającym i chroniącym najcenniejsze zasoby środowiskowe i kulturowe, których ekspozycja przyczynia się do budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz sprzyja poprawianiu wizerunku regionów i miejscowości wewnątrz kraju.
Opracowana Strategia uwzględniać będzie uwagi i rolę społeczności lokalnej, atuty kulturowe i przyrodnicze regionu oraz sprzyjać będzie zachowaniu i utrwaleniu tradycyjnych wartości. Przedmiotowa Strategia zgodna będzie również z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, która stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 10.000 – 25.000 PLN

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich określa najważniejsze problemy oraz zagrożenia, a także pojawiające się szanse rozwoju obszarów wiejskich, wskazując przy tym ich źródła finansowania.
Przedmiotowy dokument uwzględnia zastosowanie innowacyjnych sposobów oraz technologii, które znacząco przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, a także wpływają pozytywnie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.
Niniejsza Strategia definiuje metody wprowadzenia na rynek lokalnych produktów, w tym turystycznych oraz firm sektora MSP.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich to wynik wielotorowego planowania. To również wynik prac członków Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz innych liderów życia
gospodarczego, społecznego i politycznego obszarów wiejskich.

Termin opracowania: 2 miesiące
Koszt opracowania: 8.000 – 20.000 PLN

Strategia Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przez Samorządy Terytorialne
Strategia Pozyskiwania przez Samorządy Terytorialne Funduszy Zewnętrznych, jest dokumentem planistycznym, który wspomaga opracowaną wcześniej Strategię Rozwoju. Przedmiotowe opracowanie definiuje i określa źródła finansowania zadań inwestycyjnych i społecznych, zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Strategia może równocześnie spełniać funkcję swojego rodzaju kompendium wiedzy oraz przewodnika dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w zakresie samodzielnego przygotowywania projektów inwestycyjnych oraz społecznych.
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw komunalnych, jak i szkół, instytucji kultury, organizacji

Termin opracowania: 1 miesiąc
Koszt opracowania: 8.000 – 20.000 PLN

Korzyści w obszarze doradztwa strategicznego:
Współpraca z nami jest  gwarancją merytorycznego, rzetelnego i terminowego opracowania dokumentów strategicznych.
Zapewniamy Ci pełną zgodność przygotowanej dokumentacji z wymogami prawa, zaś wszystkie opracowania przygotowujemy zgodnie z regułami sztuki, czyli: przeprowadzamy prace warsztatowe, konsultingowe, eksperckie, organizujemy konsultacje społeczne, przeprowadzamy niezbędne analizy.
Wszystko po to, aby przekazać Ci jak najlepszą dokumentację, spełniającą Twoje oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>