Zakładanie firmy: działalność wymagająca koncesji, licencji i zezwolenia

Decydując się na założenie firmy, miej świadomość, że niektóre rodzaje działalności wymagają posiadania szczególnych uprawnień, licencji lub koncesji.
Sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, to zdecydowanie za mało, żeby móc w pełni legalnie prowadzić firmę.

Zezwolenie– dzięki niemu możesz wykonywać określone czynności w konkretnym miejscu i na określonych zasadach. Organ wydający decyzję o zezwoleniu na prowadzenie działalności nie może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli spełniłeś wszystkie wymagania.

Koncesja– pozwala na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, mającej szczególny wpływ na życie społeczno-gospodarcze.

Licencja– to zezwolenia na prowadzenie ściśle określonej działalności. Aby uzyskać licencję musisz posiadać stosowne wykształcenie kierunkowe oraz zdać odpowiednie egzaminy.

Regulowana działalność gospodarcza– to działalność gospodarcza, która wymaga spełnienia konkretnych wymogów i warunków, zdefiniowanych w przepisach prawa.

 

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 

Istnieje szeroki katalog działalności gospodarczych, których prowadzenie wymaga specjalnych zezwoleń.
Zezwolenie na prowadzenie działalności wymagane jest w następujących przypadkach:
• sprzedaży napojów alkoholowych,
• urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych,
• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
• leczenia substytucyjnego osób uzależnionych, wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• produkcja tablic rejestracyjnych,
• prowadzenie działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki,
• prowadzenie funduszu emerytalnego,
• prowadzenie banku lub instytucji kredytowej,
• prowadzenie giełdy towarowej,
• zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną,
• gospodarki odpadami,
• instalacje lub naprawy oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,
• prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
• prowadzenie laboratorium referencyjnego,
• wytwarzanie produktów leczniczych,
• wykonywanie przewozów kabotażowych na terytorium RP,
• wykonywanie rybołówstwa morskiego,
• założenie lotniska, zarządzania lotniskiem użytku publicznego,
• utworzenie i prowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego,
• wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
• wykonywanie działalności brokerskiej,
• wykonywanie działalności pocztowej,
• prowadzenie składu podatkowego,
• prowadzenie funduszu inwestycyjnego,
• hodowla zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,
• wykonywanie planów urządzenia lasu,
• wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,
• prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
• wykonywanie działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

 

Koncesje na działalność gospodarczą 

O koncesję będziesz musiał wystąpić, jeśli chcesz prowadzić następujące rodzaje działalności:
– poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
– wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
– ochrona osób i mienia,
– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
– przewozy lotnicze.

 

Gdzie po koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej?

O udzielenie koncesji musisz zwrócić się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która wymaga  uzyskania koncesji.
To minister decyduje o  udzieleniu, odmowie, zmianie i cofnięciu koncesji lub ograniczeniu jej zakresu.

To, które rodzaje działalności wymagają posiadania stosownej koncesji decydują konkretne przepisy, takie jak:
– ustawa o łączności,
– ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
– Prawo Łowieckie,
– Kodeks Celny,
– ustawa o ochronie roślin uprawnych,
– ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
-ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.

UWAGA! Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
– dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy,
– numer w rejestrze przedsiębiorców,
– informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
– informacje określone w przepisach regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.

Pamiętaj o tym, że za udzielenie koncesji pobierana jest opłata skarbowa. Natomiast są od tego wyjątki regulowane odrębnymi przepisami. Wysokość opłat określona jest w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Miej na względzie, że organ udzielający koncesji może odmówić jej wydania. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy:

  • firma nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej koncesją,
  • istnieje zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa i obywateli,
  • w wyniku przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorstwu.

Licencje w działalności gospodarczej 

Licencje związane są z wykonywaniem jasno określonych zawodów. Przykładem zawodów z wymaganą licencją:
• rzeczoznawca majątkowy,
• makler,
• rybak,
• urbanista,
• prawnik,
• doradca finansowy.

Dziedziny należące do działalności regulowanej

Działalność regulowana w pewnym stopniu zastępuje zezwolenie. Osoba, która chciałaby prowadzić działalność regulowaną, ma obowiązek wpisania się w odpowiedni rejestr. Dowieść także, że spełnia określone wymagania. Jeśli przedsiębiorca spełni postawione przed nim wymagania w ciągu 7 dni odpowiedni organ powinien zaakceptować wpis przedsiębiorcy. Bez akceptacji tego wpisu przedsiębiorca nie może prowadzić działalności.

Działalność regulowana to:
– prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
– prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
– przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
– organizacja wyścigów konnych,
– wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego,
– usługi detektywistyczne,
– konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin,
– obrót materiałem siewnym,
– wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów,
– prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
– działalność telekomunikacyjna,
– organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę),
– świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą,
– prowadzenie kantoru,
– prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego),
– działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia,
– prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
– organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego.

Pamiętaj, że istnieje możliwość odmowy uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dzieje się tak w następujących sytuacjach:

  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności objętej wpisem,
  • firmę wykreślono z rejestru działalności regulowanej, ze względu na złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia.

Miej na uwadze, że wpis do rejestru działalności regulowanej wymaga opłaty skarbowej. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju działalności, która chcesz prowadzić.

Podsumowanie

Jak widzisz istnieje wiele rodzajów działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania stosownych pozwoleń, abyś mógł je prowadzić. Sam wpis do ewidencji nie wystarczy. Dlatego zanim zaczniesz myśleć o własnej firmie, sprawdź dokładnie, czy Twój pomysł nie wymaga uzyskania określonej licencji, koncesji czy zezwolenia. Zweryfikuj, jakie wymagania musisz spełniać, abyś mógł prowadzić dany rodzaj działalności. Bez potrzeby narażania się na nieprzyjemności.

2 thoughts on “Zakładanie firmy: działalność wymagająca koncesji, licencji i zezwolenia

  1. Pingback: Zakładanie firmy: Top 7 najczęściej popełnianych błędów przez początkujących przedsiębiorców | Profesjonalne Doradztwo Biznesowe

  2. Pingback: Zakładanie firmy: ile kosztuje założenie własnej firmy? | Profesjonalne Doradztwo Biznesowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *